Zásady zpracování osobních údajů - VASFOTOGRAF.COM

Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považuji za prvořadou povinnost.

S osobními údaji nakládám výhradně v souladu s platnou legislativou. Představuji vám zásady, které objasňují, co dělám pro to, abych zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů vás, mých klientů.

Jaké osobní údaje klienta Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM shromažďuje a zpracovává a za jakým účelem?

 • Osobní údaje, zpracovávané za účelem realizace smluvního vztahu, které může Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM zpracovávat i bez souhlasu klienta: identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, podpis, u klienta-fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ)
 • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

Osobní údaje, které Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM zpracovává se souhlasem klienta za účelem marketingového využití údajů a které jsou obsahem Souhlasu  se zpracováním osobních údajů

Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněna používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb.

Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM a klientem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM ale nemůže uzavřít obchod nebo poskytnout službu, pokud mu nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření příslušného obchodu nebo poskytnutí služby.

Z jakých zdrojů Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM osobní údaje získává?

 • přímo od klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě klient sám zveřejní);

Jakým způsobem Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou kontrolou a Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM disponuje technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Komu Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM osobní údaje poskytuje?

 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy
 • specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel”), které pro Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (viz § 13 zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů); za zpracovatele vybírá Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která jí poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů;

Jaké jsou možnosti klienta ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů?

S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas klienta (viz § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), zpracovává Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM  osobní údaje výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém společností Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro uzavření bankovního obchodu. Pokud se klient nedohodl jinak, může již poskytnutý souhlas odvolat, nebo změnit /upravit jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu je Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM vázán a plně ho respektuje.

Jaký přístup má klient ke svým osobním údajům a jaká je povinnost Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM

Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM  zpracovává, si klient může vyžádat písemně prostřednictvím e-mailu mfic@vasfotograf.com. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) vyhotoví Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM  bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi. Za poskytnutí informace má  Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM  požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM  nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam se může klient obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Klient má možnost se obrátit na informační linku Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM +420 602 533 168, kde mu budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů.

Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů:

 • návštěvou Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM
 • e-mailovou zprávou na: mfic@vasfotograf.com , zavoláním na informační linku +420 602 533 168
 • nebo písemně na adresu Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM

Jak Michal Fic – VASFOTOGRAF.COM informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

 • tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.vasfotograf.com;
 • s pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je klient seznámen při uzavírání obchodu či poskytnutí služby; v této souvislosti je klient také požádán, aby se vyjádřil k navrženému souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zásady o ochraně osobních údajů